قوانین و مقررات

شرکت “اطلس پرتو آسیا” در اردیبھشت ١٣٩٣ متولد و با اجرای ایده ھای نوآورانه در زمینه صنعت تبلیغات آنلاین با ارائه راھکارھای ھوشمند و نوین تبلیغاتی پا به عرصه خدمت رسانی به کسب و کار ھای آنلاین گذاشت.
در سال ١٣٩٧ با شناختی که از بازار پیدا کرده بود با ھمکاری زرین پال به عنوان اولین و بزرگترین پرداخت یار کشور با توسعه اپلیکیشن “امتیاز” راھی برای ورود به گشود. در ابتدای کار تمرکز امتیاز بر ارائه سرویس به اپلکیشن ھا و فروشگاه ھای آنلاین بود و کاربران به ازای استفاده و (rewarded ad) صنعت تبلیغات جایزه ای خرید از این فروشگاه ھا درصدی از مبلغ خرید خود را به عنوان پاداش خرید دریافت می نمودند که امکان نقد کردن نداشته و می توانستند از خدمات آنلاین مانند شارژ سیمکارت، خرید کوپن فروشگاه ھا، پرداخت قبض و از این دست خدمات استفاده نمایند.
با استفاده از « به پرداخت ملت » و « تجارت الکترونیک پارسیان » در سال ١٣٩٩ با گسترش ھمکاری با معتبرترین شرکتھای فعال در حوزه پرداخت الکترونیک مانند زیرساخت نظام بانکی کشور سرویس پاداش نقدی خرید از کسب و کارھای آفلاین را به امتیاز اضافه نمود.
این سرویس که ھم اکنون در تھران و کیش و به زودی در سراسر ایران در اختیار ھموطنان قرار می گیرد امکان دریافت نقدی ۴ تا ۴٠ درصد از تراکنش ھای صورت گرفته توسط کاربران در پایانه ھای فروشگاھی طرف قرارداد امتیاز را فراھم می نماید.شرکت “اطلس پرتو آسیا” در اردیبھشت ١٣٩٣ متولد و با اجرای ایده ھای نوآورانه در زمینه صنعت تبلیغات آنلاین با ارائه راھکارھای ھوشمند و نوین تبلیغاتی پا به عرصه خدمت رسانی به کسب و کار ھای آنلاین گذاشت.
در سال ١٣٩٧ با شناختی که از بازار پیدا کرده بود با ھمکاری زرین پال به عنوان اولین و بزرگترین پرداخت یار کشور با توسعه اپلیکیشن “امتیاز” راھی برای ورود به گشود. در ابتدای کار تمرکز امتیاز بر ارائه سرویس به اپلکیشن ھا و فروشگاه ھای آنلاین بود و کاربران به ازای استفاده و (rewarded ad) صنعت تبلیغات جایزه ای خرید از این فروشگاه ھا درصدی از مبلغ خرید خود را به عنوان پاداش خرید دریافت می نمودند که امکان نقد کردن نداشته و می توانستند از خدمات آنلاین مانند شارژ سیمکارت، خرید کوپن فروشگاه ھا، پرداخت قبض و از این دست خدمات استفاده نمایند.
با استفاده از « به پرداخت ملت » و « تجارت الکترونیک پارسیان » در سال ١٣٩٩ با گسترش ھمکاری با معتبرترین شرکتھای فعال در حوزه پرداخت الکترونیک مانند زیرساخت نظام بانکی کشور سرویس پاداش نقدی خرید از کسب و کارھای آفلاین را به امتیاز اضافه نمود.
این سرویس که ھم اکنون در تھران و کیش و به زودی در سراسر ایران در اختیار ھموطنان قرار می گیرد امکان دریافت نقدی ۴ تا ۴٠ درصد از تراکنش ھای صورت گرفته توسط کاربران در پایانه ھای فروشگاھی طرف قرارداد امتیاز را فراھم می نماید.